GDPR

POVINNÉ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů, společnost Institut práva v dopravě s.r.o. se sídlem Riegrova 394/17, 77900 Olomouc, IČO: 21181675 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 94956 (dále jen „Správce“), za níž jedná JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., jednatel, si Vás tímto dovoluje informovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) o zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje osob (subjektů údajů) v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti (Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti). Těmito údaji jsou:

 •  Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, IČO případně datum narození)
 •  Údaje k vystavení daňových dokladů (jméno a příjmení, firma, IČO, adresa bydliště či sídla, údaje o zápisu ve veřejné evidenci, číslo konta, DIČ)
 •  Některé údaje o podnikatelské činnosti (sídlo atp.)
 •  Údaje o proběhlé komunikaci a jejím obsahu mezi subjektem údajů a Správcem, včetně kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail, ID datové schránky, případně faxové číslo atp.)

Výše uvedené údaje jsou Správcem získávány od fyzických osob při uzavření smlouvy o účasti na školení, které Správce pořádá, nebo při jejím plnění, dále z veřejných zdrojů jako je živnostenský rejstřík či obchodní rejstřík apod. Tyto údaje jsou zpracovávány k jednotlivým níže uvedeným účelům, přičemž k automatizovanému zpracování těchto údajů u Správce nedochází:

 •  Umožnění účasti fyzických osob (subjektů údajů) na školení pořádaných Správcem
 •  Uzavření smluvního vztahu mezi účastníkem školení, nebo osobou, jež objednává účast třetí osoby na školení a Správcem za účelem účasti účastníka na školení, plnění tohoto smluvního vztahu, včetně komunikace za účelem plnění tohoto smluvního vztahu
 •  Plnění povinností Správce stanovených právními předpisy (daňové, účetní, podle AML apod.)
 •  Pro ochranu oprávněných zájmů Správce
 •  Za účelem nabídky služeb Správce – např. nabídky účasti na dalších vzdělávacích aktivitách pořádaných Správcem, nebo na nichž se Správce podílí a zasílání obchodních sdělení

S osobními údaji klienta je ze strany Správce nakládáno obezřetně a v souladu s platnou právní úpravou, Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro některý z výše uvedených účelů a po dobu, která je pro tento účel nezbytná.

Správce je oprávněn v nezbytném rozsahu předat osobní údaje subjektům, které se podílejí na poskytování služeb Správce (provozovatelé poštovních služeb či služeb elektronické komunikace, lektoři kurzů, subjekty poskytující prostory pro školení apod.) a orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány) pokud to Správci ukládá právní předpis či na jeho základě vydané rozhodnutí orgánu veřejné moci. Správce je oprávněn tyto údaje předat rovněž subjektům, které se podílejí na chodu podnikání Správce (účetní, daňoví poradci, advokáti apod.).

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob po dobu, po kterou trvá smluvní vztah mezi ním a účastníkem školení, případně osobou, jež pro účastníka školení toto u Správce objednává. Správce rovněž zpracovává osobní údaje po dobu, po kterou je toto nezbytné k ochraně jeho oprávněných zájmů (podání daňových přiznání, právními předpisy stanovená povinnost archivovat údaje o transakcích a jejích stranách apod.)

Subjekt údajů má v souladu s GDPR ohledně svých osobních údajů vůči Správci následující práva:

 •  Právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na potvrzení vydané Správcem, zda osobní údaje subjektu údajů jsou či nejsou zpracovávány a na kopii zpracovaných osobních údajů (čl. 15 GDPR)
 •  Právo na opravu osobních údajů, pokud jsou v osobních údajích subjektu údajů nepřesnosti, případně na doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 •  Právo na výmaz osobních údajů, jsou-li k tomu dány důvody podle čl. 17 GDPR, především pokud byl odvolán platně souhlas se zpracováním osobních údajů nebo osobních údajů už není třeba pro naplnění předvídaného účelu zpracování a pokud není dán právem uznaný důvod, pro který může být výmaz odmítnut
 •  Právo na přenos osobních údajů v případech uvedených v čl. 20 GDPR
 •  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR
 •  Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů, k němuž došlo před odvoláním souhlasu. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů lze písemně nebo elektronickou poštou na některém z kontaktů Správce, jak jsou tyto uvedeny níže.
 •  Právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, jak jsou kontakty na tento úřad uvedeny níže.    

Správce je možno kontaktovat ve věci správy a zpracování osobních údajů poštou na adrese: Riegrova 17, 779 00 Olomouc, Česká republika, na telefonním čísle (+420) 775 054 804, na e-mailu office@ipvd.academy, nebo datovou schránkou pod ID: hvb9s6j.

Každá osoba má právo obrátit se věci ochrany osobních údajů též na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na adrese Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Více informací naleznete na adrese uoou.gov.cz (další kontakty pak naleznete na této stránce ÚOOÚ v sekci kontakt).